Sona Connect - Våra tjänster (rubrik)

Behand­lingar


 

Behandling för beroende­problematiken på SONA Connect ställer individens behov och mål­sättning i fokus där vi sedan tillsammans hittar lösningarna för till­frisknandet. Våra insatser och program utgår från väl beprövad erfarenhet och innefattar evidens­baserade metoder.

 I de flesta behandlingsuppläggen använder vi gruppen som verktyg, främst på grund av den skam­reducerande effekten som finns i att möta och kunna identifiera sig med andra människor i liknande situationer.​ Vi erbjuder även enskilda behandlings­upplägg när detta är mer lämpat. Med utgångs­punkt i individens behov, situation och önske­mål kan vi erbjuda allt från coachande samtal till behandling i heldygns­form. Vid behandlings­start oavsett vilket program eller upp­lägg, formuleras initialt en genomförande­plan mellan klient, uppdrags­givare och behandlande personal då mål­sättning för behandlingen samt behandlings­innehåll tydliggörs. Behandlings­processen utgår sedan från detta upplägg och klientens behov står ständigt i centrum. Behandlings­uppläggen på SONA Connect är individ­fokuserade men innefattar vanligtvis områden som sjukdoms­kunskap, familjen- och anhörig­perspektivet, tanke­processer och tanke­fällor, affekter och känslor, samt verktyg för att hitta till­frisknandet.


VAD SÖKER DU?

Bedömning av insats

På SONA Connect erbjuder vi möjligheten till en kostnads­fri råd­givning när det finns ett möjligt behov av behandlande insatser. Detta kallar vi för bedömning och innebär en sittning tillsammans med behandlare och eventuell uppdrags­givare. Vi gör då en kart­läggning av situationen i syfte att kunna matcha med lämpliga förslag på insatser. Det finns inga för­pliktelser för­knippade med att göra en bedömning och allt sker givetvis konfidentiellt.


 

Så här kan ärende­gången se ut, från förfrågan till pågående behandlings­insats:

Sona Connect - Pil

1Någon som antingen tror sig ha missbruks­problem, anhörig, arbetsgivare, social­sekreterare eller annan form av uppdrags­givare tar kontakt för att kort råd­fråga SONA Connect via mail eller telefon.

2Bedömning bokas vid en situation som inne­fattar ett problem och behov av behandlande insats. Fysiskt möte eller online tillsammans med behandlande personal och berörda parter för att ge en över­gripande bild av situationen och sedan få en eller flera förslag på rekommenderade insatser.

3Ibland kan behandlings­start planeras redan vid ett bedömnings­samtal. Men många gånger efter att en bedömning ägt rum behövs en stunds efter­tanke. Ibland kan personal vid bedömningen också vilja över­lägga med behandlings­teamet på SONA Connect innan behandlings­rekommendationer lämnas till potentiell klient och uppdrags­givare. Åter­koppling äger då rum några dagar senare för eventuell fortsatt planering.

4Behandlings­start planeras när överens­kommelse om upplägg finns på plats, vilket innebär att klient, uppdrags­givare och behandlande personal har en klar bild av behandlings­upplägget.

ENSKILD BEHANDLING


Det finns möjlighet att göra behandling genom enskilda samtal vid de tillfällen då detta är mer lämpat än ett grupp­baserat upplägg. Genom samtal, före­läsningar och individuella behandlings­uppgifter förmedlas den nödvändiga kunskapen kring missbruk, beroende och tillfrisknande.

Beroende på behov, situation och önskemål överens­kommer vi om antalet samtal som sätter strukturen för behandlings­upplägget. Upplägget för enskild behandling kan variera från fem till fyrtio sessioner, vanligtvis ett till två samtal i veckan. Kortare behandlings­upplägg fungerar vanligtvis bäst vid motiverande eller coachande syften då det finns ett mindre behov av stöd. Ett exempel kan vara att en klient vill undersöka om hen befinner sig i risk­zonen för att etablera ett missbruks­problem. Längre behandlings­upplägg används ofta då det före­ligger ett mer omfattande behov av behandling eller om stöd önskas under en längre tids­period. Samma behandlande personal följer klienten under hela behandlings­perioden.

Sona Connect - Körsbärsträd

ÖPPENBEHANDLING


Öppen­behandling på SONA Connect innebär att klienten deltar i behandling under dagtid som primär eller deltids­sysselsättning och samtidigt bor kvar i sin hem­miljö. Den generella perioden för ett öppen­behandlings­upplägg på fem dagar i veckan är tolv veckor. Teman växlar från vecka till vecka och utgår från de områden som är vanligt före­kommande vid missbruk och beroende. Behandlingens upplägg och intensitet kan varieras utifrån behov.

LÅGINTENSIV 


Det finns möjlighet att kombinera behandlingen med annan syssel­sättning och gäller främst när öppen­behandlingen utförs med lägre intensitet. Vid öppen­behandling vid ett tillfälle i veckan rekommenderas generellt fyrtio till fyrtiofem veckor. Genom grupp­sittningar, enskilda samtal, föreläsningar och individuella behandlings­uppgifter förmedlas kunskaperna för att kunna hantera beroende­problematik på självständigt sätt. Det finns ett begränsat antal platser i öppen behandlingen till åtta klienter. Det finns en del stående inslag under veckan i öppen­behandlingen, exempelvis fysisk aktivitet, meditation, yoga, NADA (öronakupunktur) som på ett flexibelt sätt kan ingå i behandlings­upplägget. Individuellt anpassat anhörig­stöd och efter­behandling ingår i grund­behandlingen i öppen form.

Sona Connect - Stol och grönska

Behandling i hel­dygns­vård


Ibland behövs omfattande insatser för att komma till­rätta med missbruk eller beroende och då kan behandling i heldygns­form vara ett alternativ. Denna behandlings­form erbjuds också när ett avbrott från tillvaron är nödvändigt. Vår internat­behandling är belägen i natur­sköna Höllviken på Höllviksnäs möten mat logi. Genom grupp­sittningar, enskilda samtal, före­läsningar och individuella behandlings­uppgifter förmedlas den nödvändiga kunskapen kring missbruk, beroende och tillfrisknande. Perioden för detta behandlings­upplägg är sex veckor som innefattar de grund­läggande kunskaper som behövs för att kunna hantera beroende­problematik på själv­ständigt sätt. Individuellt anpassat anhörig­stöd och efter­behandling ingår i vår internat­behandling.

Detta är unikt
med vår heldygns­behandling:

  • Fast behandlingsperiod, vilket innebär att samma deltagare i gruppen följs åt under behandlings­perioden.

  • Begränsat antal platser: gruppen överstiger inte åtta klienter per till­fälle vilket möjlig­gör att vi kan hålla bästa kvalitet på behandlings­innehållet samtidigt som samtliga deltagare får gott om utrymme till sin behandlings­process.

  • Relationell och individuell behandling: som personal arbetar vi med följ­samhet med strävan efter just din unika väg i tillfrisknandet. Vi använder också gruppen som kraft­fullt verktyg.

  • Holistiskt perspektiv: hela människan behöver hitta till­frisknandet, det innebär att behandlingen innefattar inslag som yoga, meditation, fysisk aktivitet och andra inslag som stimulerar och läker hjärnans belönings­system.

Här följer datumen för vår internat­behandling under 2022:

17 januari – 25 februari

11 april – 20 maj

22 augusti – 30 september

7 november – 16 december

EFTER­BEHANDLING


Forskning visar på den stora vikten av att varje behandlande insats följs upp av åter­kommande träffar. Detta är vad efter­behandling på SONA Connect syftar till. Efter varje avslutad högintensiv behandlings­insats träffas vi vid regel­bundna upp­följningar med lägre intensitet. Fokus för efter­behandlingen är att hitta och praktiskt använda det man lärt sig för att hantera vardagen här och nu. Genom grupp­sittningar, före­läsningar och enskilda behandlings­uppgifter fördjupar vi den nöd­vändiga kunskapen kring missbruk och tillfrisknande. Efter­behandling ingår i de flesta av våra omfattande hög­intensiva program men kan också erbjudas som en separat tjänst. Upplägget för efter­behandlingen kan individ­anpassas, den generella tiden för efter­behandling är under ett år, vilket brukar utgöra den kritiska fasen under till­frisknande­processen. Upplägget inleds med en gång i veckan, vilket övergår till en gång varannan vecka och avslutas med en gång i månaden.

ANHÖRIG­STÖD


Ett vanligt och beklagligt fenomen när det gäller missbruks­behandling är hur eftersatt stödet till dem som finns runt omkring är. Därför har vi på SONA Connect valt att ha ett större fokus på just denna aspekt. Vårt anhörig­stöd vänder sig till de som finns runt personen med beroende­problematik och i samband med att en behandlings­period inleds kontaktas de berörda anhöriga. Den som deltar i en behandlings­insats kan själv välja antalet anhöriga som bjuds in och omfattas av vårt anhörig­stöd. Utifrån ett inledande samtal görs sedan ett individuellt upplägg med utgångs­punkt i behov och mål­sättning.
Vanligt förekommande inslag i SONA Connects anhörig­stöd är samtal eller grupp­sittningar, före­läsningar och individuellt anpassade uppgifter att arbeta med på egen hand för att bryta destruktiva mönster som här­stammar från miss­bruk och beroende­problematik. Anhörig­stöd ingår i de flesta av SONA Connects behandlings­program.

MEDBEROENDE­BEHANDLING


Du kan delta i vår medberoende­behandling som en fristående insats. Detta behandlings­upplägg riktar sig till dig som har eller lever tillsammans med någon i ett aktivt beroende och kan identifiera själv­destruktiva mönster som följd. 
I vissa fall kan de själv­utplånande mönster som ofta förekommer vid ett med­beroende härstamma från barndom och uppväxt. Erfarenheten pekar ofta på att beteenden och strategier som kommer från destruktiva levnads­förhållanden inte försvinner enbart genom att bryta relationerna med de som har beroende­problematik. Historien tenderar vanligtvis att upprepa sig om vi inte aktivt arbetar med att bryta våra egna destruktiva mönster och hittar sätten vi själva bidrar till att upprätthålla själv­utplåning.
Behandlings­upplägget utformas individuellt beroende på situation och målsättning, ett generellt upplägg är en gång i veckan under 12 eller 24 veckor. Grupp­sittningar, enskilda samtal, före­läsningar och individuella uppgifter är några exempel på inslag i vår medberoende­behandling.

Anhörig hjärta

BEHANDLINGAR ONLINE


Av flera anledningar kan det ibland vara svårt att lämna sin hem­miljö samtidigt som behovet av behandling ändå finns närvarande. Det kan vara utmanande att lämna familj och eller syssel­sättning. En annan vanligt före­kommande utmaning vid ett miss­bruk eller beroende är svårigheter med sociala kontakter och platser. Vid dessa tillfällen kan vi erbjuda behandling online. Detta gör att du kan vara kvar i din hem­miljö där du känner trygghet, verka i din vardag fullt ut och samtidigt arbeta med ditt problem parallellt. Vi tillhanda­håller före­läsningar, uppgifter och terapitid via video­konferens. Utifrån ett individuellt upplägg arbetar vi tillsammans med de nöd­vändiga livsstils­förändringarna för att du ska komma vidare med ditt liv.

ANDRA TJÄNSTER


Bortsett från behandling och utbildning tillhanda­håller vi på SONA Connect också en del tjänster som ofta ingår i en behandling men som också kan fylla en viktig funktion för vårt väl­mående i sig. För dig som vill växa på det personliga eller spirituella planet erbjuds Yoga, NADA och energi­healing. Kontakta oss för mer information. 

Sona Connect - Öronakupunktur NADA